032 / 622 441 info@bretconsult.com

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

032 / 622 441 info@bretconsult.com

Счетоводни услуги

1. Текущо счетоводно отчитане

 • обработка и съхранение на първични счетоводни документи;
 • изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • създаване на счетоводни отчети и регистри;
 • изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП по електронен път;
 • регистрация и дерегистрация на фирми по ЗДДС
 • изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации
 • организация и управление на складово стопанство;
 • изготвяне на инвентарни описи и инвентаризации;
 • съставяне и водене на амортизационни планове;
 • банково посредничество и изготвяне на документи за кредит;

2. Годишно приключване

 • изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица
 • изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически Институт
 • публикуване на Годишни финансови отчети в Агенцията по вписване