032 / 622 441 info@bretconsult.com
032 / 622 441 info@bretconsult.com

Годишно приключване и еднократни счетоводни услуги без абонамент

Собствениците на бизнеси и мениджърите ползват счетоводни услуги, свързани с текущото и непрекъснато отчитане на стопанските процеси в предприятията, но често на тях, както и на фирмите и на гражданите се налага да взаимодействат с различни административни органи във връзка с изпълнение на еднократни задължения, получаване на информация или услуги – НАП, НОИ, Агенция по вписванията, Търговски регистър, Община и др. В по-голямата си част, тези действия не са свързани с необходимостта от счетоводна отчетност и не са свързани пряко с дейността на фирмата или лицето, но въпреки това са неотменна част от живота ни и изискват познаване на процедурите и сроковете. Неизпълнението на част от тях могат да водят и до глоби и имуществени санкции. Екипът на Брет Консулт ЕООД предлага на своите клиенти, както и на фирми и граждани без абонаментен договор следните еднократни счетоводни и административни услуги:

ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ФИРМИ БЕЗ ДЕЙНОСТ

Всяко търговско дружество, независимо от факта, че през годината не е извършвало стопанска дейност следва да подготви и представи:

 • Декларация за липса на дейност в НСИ (Националния статистически институт) – до 31 март;
 • Декларация за липса на дейност в Търговския регистър – до 31 март;
 • В някои случай, макар че дружеството не е извършвало стопанска дейност през финансовата година, то следва да изготви и подаде Годишна данъчна декларация в НАП – до 31 март;
 • В някои случай, макар че дружеството не е извършвало стопанска дейност през финансовата година, то следва да изготви и публикува и Годишен финансов отчет в Търговския регистър – до 30 юни;
  За да се счита, че дружеството не е извършвало дейност следва през годината да не е отчитало приходи и разходи съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
  Счетоводна кантора Номинал може да изготви и да подаде вместо Вас необходимите задължителни декларации и отчети.

УСЛУГИ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, РЕГИСТЪР БУЛСТАТ И ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

 • Електронно удостоверение от Търговския регистър (актуално състояние);
 • Хартиено удостоверение от Търговския регистър (актуално състояние);
 • За регистрации в Търговския регистър и регистър Булстат вижте Регистрации;
 • Удостоверение от Инспекция по труда по за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство;

УСЛУГИ ОТ НАП

 • Удостоверение за наличие и липса на задължения;
 • Удостоверение за местно лице, за целите на данъчното облагане;
 • Удостоверение за получени доходи и платени данъци;
 • Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права;
 • Други справки и удостоверения, издавани от НАП;
 • Регистрация по ЗДДС на дружества и физически лица;

За подаване и получаване на някои справки и удостоверения е необходимо нотариално заверено пълномощно.

УСЛУГИ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 • Изготвяне и/или подаване на декларация за придобиване на недвижим имот;
 • Изготвяне и/или подаване на декларация за облагане с данък върху даренията;

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Всяко физическо лице, което през предходната година е получило доходи, различни от доходите по трудови правоотношения следва да подаде до 30 април Годишна данъчна декларация и съответните приложения към нея, в която да определи дължимия данък и осигурителни вноски. Можете да възложите на нас попълването на декларацията, както и приложенията към нея, а при желание от ваша страна и подаването й в Националната агенция за приходите.