032 / 622 441 info@bretconsult.com
032 / 622 441 info@bretconsult.com

Административно – правни услуги

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА:

 • Търговско дружество – ЕООД, ООД, АД, ЕАД и др.;
 • ЕТ – Едноличен търговец;
 • Консорциум – Дружество по ЗЗД;
 • Място на стопанска дейност;

РЕГИСТРАЦИЯ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

 • Юридически лица, които не са търговци;
 • Свободна професия или занятчийска дейност;
 • Осигурител;
 • Чуждестранни лица – клонове, представителства, собственици на недвижим имот;

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС

 • Регистрация по общия ред;
 • Регистрация по избор;
 • Регистрация по чл.97а от ЗДДС;
 • Други видове регистрации по ЗДДС;

РЕГИСТРАЦИИ В НАП

 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Регистрация на чуждестранно лице;
 • Служебен номер от НАП;
 • Регистрация на Онлайн търговец;
 • Други;

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

Съгласно чл.28 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) съобщения и изявления от НАП към задължените лица се връчват на изрично посочен адрес за кореспонденция (подлежащ на вписване в Търговския регистър), а ако такъв не е посочен, то тогава се за адрес за кореспонденция се счита адресът на управление. На посочения адрес за кореспонденция следва в работните дни и в рамките на работното време на приходната администрация да се осигури получаването на съобщения, протоколи от извършени проверки и други изявления. Често, при регистрация на дружество за адрес на управление се посочва жилищен или ваканционен имот на управителя или адрес на лицето, което фактически извършва регистрацията – адвокат, агенция за недвижими имоти, счетоводител и др. При опит на административен орган да връчи съобщение (при които често текат срокове за отговор или обжалване) се оказва, че лицето не може да бъде намерено на посочения от него адрес. Това може да доведе до неприятни последици, включително и дерегистрация по ДДС, отказ от регистрация по ДДС или да се приеме, че лицето не е извършило доставките на стоки или услуги към своите контрагенти в случаите на насрещна данъчна проверка. За да сте сигурни, че ще получавате навреме съобщенията от НАП и от други административни органи, както и документи и фактури от Вашите контрагенти можете да регистрирате нашия адрес като адрес за кореспонденция на фирмата Ви.