032 / 622 441 info@bretconsult.com
032 / 622 441 info@bretconsult.com

Личен състав и ТРЗ

ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ, ЗДРАВНО И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 • Поддържане на трудови досиета на работещите във фирмата;
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати, рекапитулации, фишове;
 • Получаване на сертификати и удостоверения на осигурени лица;
 • Изготвяне на трудови договори на работниците и служителите във фирмата, длъжностни характеристики, удостоверения за проведен инструктаж, заповеди за назначения и прекратяване на трудови правоотношения, декларация обр. 1 и 6, регистрация на трудови договори;
 • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД;
 • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи указващи трудов стаж (УП-2, УП-3 и други);
 • Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;
 • Консултации по трудово-правни отношения;
 • Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци и осигуровки;
 • Съдействие при избор на служба по трудова медицина;
 • Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
 • Изготвяне на финансови документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Водене на дневник на издадените трудови книжки и регистър на болничните листове;