032 / 622 441 info@bretconsult.com

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

032 / 622 441 info@bretconsult.com

Личен състав и ТРЗ

ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ, ЗДРАВНО И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 • Поддържане на трудови досиета на работещите във фирмата;
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати, рекапитулации, фишове;
 • Получаване на сертификати и удостоверения на осигурени лица;
 • Изготвяне на трудови договори на работниците и служителите във фирмата, длъжностни характеристики, удостоверения за проведен инструктаж, заповеди за назначения и прекратяване на трудови правоотношения, декларация обр. 1 и 6, регистрация на трудови договори;
 • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД;
 • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи указващи трудов стаж (УП-2, УП-3 и други);
 • Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;
 • Консултации по трудово-правни отношения;
 • Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци и осигуровки;
 • Съдействие при избор на служба по трудова медицина;
 • Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
 • Изготвяне на финансови документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Водене на дневник на издадените трудови книжки и регистър на болничните листове;