032 / 622 441 info@bretconsult.com
032 / 622 441 info@bretconsult.com

Абонаментни счетоводни услуги

Абонаментното обслужване съдържа всички необходими действия за правилното водене на счетоводството на фирмата. На месечна база се въвеждат и архивират всички приходни и разходни документи – фактури, ордери, протоколи и др. Движенията и салдата по банковите сметки се регистрират, начисляват се амортизациите на дълготрайните активи. Обработват се и се начисляват трудовите възнаграждения, социалните и здравно-осигурителни вноски, дължимите данъци, отразяват се стопанските процеси и операции, които протичат във фирмата хронологично и систематично.

Хронологичното счетоводно отчитане обхваща всички протекли през отчетния период стопански операции, както всяка от тях се регистрира чрез съответната й счетоводна статия. След хронологичните записи се извършва систематичен запис на операциите по счетоводните сметки.

Систематичното счетоводно отчитане групира стопанските операции по икономически признаци обобщено и синтезирано, като се използват специални счетоводни регистри, където, съгласно съставените счетоводни статии, операциите се записват по сметките. Модерните ни счетоводни системи използват автоматизирани регистри, където веднага щом всички статии са разнесени по сметките, могат да се установят оборотите, сборовете и крайните салда по сметките.

С приключване на процеса на счетоводно отчитане на стопанските операции стартира процесът по определяне и деклариране на дължимите данъчни и осигурителни задължения. Данъкоплатците са длъжни сами да изчислят данъчното си задължение и да го внесат по банков път в бюджета. Данъчните органи упражняват контрол за вярното изчисляване на данъка и заплащането му в срок. Абонаментното счетоводно обслужване обхваща следните групи услуги:

БАЗОВ ПАКЕТ СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

 • Съставяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи, архивиране, съставяне на счетоводни регистри, ведомости и отчети;
 • Изготвяне и представяне на справки и декларации пред НАП, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт. Подаване на ДДС декларации, тримесечни декларации за изплатени доходи, различни от трудови възнаграждения, годишна справка за изплатените доходи, разлини от трудовите, VIES декларации, Интрастат (Intrastat) декларации;
 • Изготвяне на годишни финансови отчети и подаване на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
 • Данъчни регистрации;
 • Взаимодействие и преговори с данъчната администрация и представителство при данъчни проверки и ревизии;
 • Счетоводни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство;
 • Проверка на данъчни задължения, своевременно уведомяване за възникнали такива, съдействие при разсрочване и предоговаряне на погасителни планове за покриване на публични задължения към НАП;
 • Данъчно планиране и оптимизиране;

СКЛАД – ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, СТОКИТЕ И ПРОДУКЦИЯТА

Складовото стопанство отчита аналитично движението на материалните запаси – придобиването, съхранението, продажбата, бракуването, влагането в производство и други операции с материалите, стоките и продукцията на предприятието. Те следва да се водят индивидуализирани по количество, цена на придобиване и продажна цена. Разликата между двете цени формира печалбата ви, което е от особенна важност за определяне на данъчните Ви задължения, порази което информацията от складовите операции се изискват като при инвентаризации и проверки тип “стоп-каса”, така и от страна на данъчните органи при провеждането на проверки и ревизии. Често складовият софтуер се свързва с щрих-код четците на касите в търговските обекти, които автоматично актуализират количеството на стоките и продукцията при продажбата им, но в случай, че не притежавате подобна система или не желаете да обработвате тези данни, но все пак следва да отчитате материалите, стоките и продукцията, може да възложите това на нас.

ФАКТУРИРАНЕ

 • Изготвяне на документи за отчитане на приходите:
 • Фактури за продажби;
 • Фактури за получени аванси;
 • Проформа-фактури;
 • Протоколи за самоначисляване на ДДС
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД;
 • Инвойси;

ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНОФИРМЕНА ОТЧЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Съставяне на първични вътрешни документи, свързани с движението на паричните средства, материалните запаси, стоките и продукцията в предприятието. Ролята на счетоводството е да регистрира и систематизира вече извършени стопански операции, а не толкова да съставя първичните документи – документите удостоверяващи вече извършената операция. Въпреки това, с разбирането за важността, трудоемкостта и прецизността на този процес, Вие можете да ни възложите изпълнението по съставянето на:

 • Заповеди за командироване в страната и чужбина;
 • Разходни и приходни касови ордери;
 • Заявки за изписване на материали, складови и стокови разписки;
 • Съставянен на пътни листи за използваното гориво;
 • Авансови отчети за изразходваните средства от подотчетните лица;

ОТЧЕТИ, СПРАВКИ И РЕКАПИТУЛАЦИИ

При необходимост от индивидуализирана отчетност към финансиращи институции, съдружници, управителни органи и др. можете да разчитате на нас за подготвянето на:

 • Междинни финансови отчети документи за кандидатстване за кредитиране пред банки и други финансови предриятия;
 • Отчети на чужд език;
 • Справки за целите на управленското счетоводство;
 • Справки за персонала и наетите лица;

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ, КОНТРАГЕНТИ, СЪДРУЖНИЦИ, ПЕРСОНАЛ

Плащания, несвързани с данъчни и осигурителни задължения:

 • Нареждания към доставчици и контрагенти;
 • Платежни нареждания към ЧСИ;
 • Платежни нареждания за местни данъци и такси;
 • Плащания към съдружници;

АНАЛИТИЧНО ОТЧИТАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ФИНАНСИРАНИЯ

Съгласно изискванията на финансиращия орган:

 • Завеждане на аналитични сметки в индивидуалния сметкоплан;
 • Отчитане на приходите и разходите по оперативни програми;
 • Финансови отчети, справки и ведомости по оперативни програми;
 • Завеждане и поддържане на досие на проекта;